Το επενδυτικό σχέδιο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ)» - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Το επενδυτικό σχέδιο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ)»

Η κατασκευή της προγραμματιζόμενης  Χωματερής Υπόγειας Ταφής χιλιάδων τό-νων Επικίνδυνων Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ-ΧΥΤΒΑ) στην Κεραμιδέζα Τανάγρας, εντός της υδρογεωλογικής λεκάνης του Ασωπού και ειδικά με υπερτα-χείς ρυθμούς και συνοπτικές διαδικασίες, απειλεί βραχυμεσοπρόθεσμα τον Ασωπό ποταμό, τα νερά του Ευβοϊκού κόλπου και χωρίς υπερβολή, ολόκληρη την Ανατο-λική Αττική.
Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τη διαδικασία ταφής και επεξεργασίας επικίν-δυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Πρόκειται εν προκειμένω για τοξικές και δια-βρωτικές ουσίες με ικανότητα ανάφλεξης που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς και άμεσα τόσο την υγεία των έμβιων οργανισμών όσο και της χλωρίδας.
Η εν λόγω Μονάδα που ξεκίνησε να κατασκευάζεται, αναμένεται να καλύψει τις μεγαλύτερες ανάγκες της χώρας σε διάθεση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλή-των, αφού οι άλλες δύο ίδιες μονάδες, που προβλέπονται για την Ελληνική Επικρά-τεια, δεν πρόκειται να κατασκευαστούν. Είναι προφανές ότι το περιβαλλοντικό α-ποτύπωμα του ΟΕΔΒΑ καθίσταται εξαιρετικά επιβαρυντικό καθώς προβλέπεται να επεξεργαστεί, τα επόμενα χρόνια, περί τους 500.000 τόνους άκρως τοξικών στε-ρεών βιομηχανικών αποβλήτων. Η επεξεργασία όλου αυτού του όγκου τοξικών αποβλήτων προϋποθέτει αυστηρούς ελέγχους που θα διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία της Μονάδας χωρίς την βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη επιβάρυνση των κατοίκων της περιοχής ή του φυσικού περιβάλλοντος. 
Στην περίπτωση της κατασκευαζόμενης Μονάδας στην Κεραμιδέζα Τανάγρας, προκύπτουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τις παραμέτρους της μελέτης, τον έλεγ-χο κατά την κατασκευή, ενώ ανακύπτουν ορατοί κίνδυνοι για πιθανή μόλυνση της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των υδάτινων πόρων και γενικώς του φυσικού περι-βάλλοντος, της ευρύτερης περιοχής Τανάγρας, Χαλκίδας, και των υπολοίπων Δή-μων και των ευρύτερων περιοχών, λόγω της συγκεκριμένης χωροθέτησης, η οποία είναι εκτεθειμένη τόσο σε γεωλογικές όσο και υδρομετερεωλογικές απειλές. Τονίζε-ται δε πως η συγκεκριμένη χωροθέτηση πλησίον αεροδρομίου και εθνικής οδού ε-γείρει σοβαρά νομικά ερωτηματικά ως προς την νομιμότητα του έργου. Παρόλα αυ-τά όμως, οι εκτάσεις που κατέχει στην εν λόγω περιοχή η κατασκευάστρια εταιρεία, της δίνουν τη δυνατότητα επέκτασης με όλο και περισσότερα «κελιά ταφής»!
Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι η μητρική εταιρεία του αναδόχου του έργου ΟΕΔΒΑ, έχει αναλάβει από το 2016 την κατασκευή και την λειτουργία αντίστοιχης υποδομής, με την ΟΕΔΒΑ, στο Πέρνικ της Βουλγαρίας. Από τις δημοσιεύσεις στον τύπο της γειτονικής χώρας πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν υψηλοί δείκτες ρύ-πανσης στον υδροφόρο ορίζοντα και στην ατμόσφαιρα της περιοχής. Το πο-τάμι της περιοχής, Στρούμα, αλλάζει συνεχώς χρώμα, ενώ τόνοι νεκρών ψαριών επέπλεαν τον Σεπτέμβριο του 2019. 
Η  Κυβέρνηση της αριστείας, επιχειρεί με υπερταχείες διαδικασίες να δρομολογήσει την κατασκευή της ΟΕΒΔΑ αγνοώντας τις ενστάσεις των δημοτικών συμβουλίων της περιοχής, των κατοίκων και όλων συλλογικοτήτων. Εκτός από το δυσμενές οι-κολογικό αποτύπωμα που δεν αμφισβητείται καθόλου, έντονη ανησυχία εκφράζεται και για την αναπτυξιακή υποβάθμιση της περιοχής που θα φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση τόσο κοντά σε κατοικημένη ζώνη, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα και το φυσικό κάλλος της γειτνίασης με τον ποταμό.

Για τον λόγο αυτό

Καλούμε όλους τους πολίτες να δώσουν βροντερό παρόν κατά τη διάρκεια του Πε-ριφερειακού συμβουλίου της ερχομένης Πέμπτης 18 Απριλίου στην Λαμία, για να θυμίσουν στην κυβέρνηση αλλά και τους τοπικούς ηγέτες, που κάποιοι χύνουν κρο-κοδείλια δάκρυα, ότι απαιτούν υγιές περιβάλλον, προστατευμένο, ζωντανό και βιώσιμο για τους ίδιους, τα παιδιά αλλά και τα εγγόνια τους. 
Τώρα είναι η ευκαιρία να γίνουν αποφασιστικά βήματα!

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages