Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.. Χαλκίδας - Sourta-Ferta

Post Top Ad

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.. Χαλκίδας

Σχετικά : α) με τις καταγγελίες του πρώην Δημάρχου κ. ΧρήστουΠαγώνη για την απόφαση που έλαβε η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η οποία αφορούσε σε εμάς τους εργαζόμενους της, β) με το θέμα που έθεσε η κα Άννα Παππά στη Δημοτική Αρχή, ενόψει της τρίτης επικείμενης Λογοδοσίας, καθώς και γ) με τα όσα αναληθή και ασαφή αναφέρονται σε ορισμένα ΜΜΕ, το Σωματείο Εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας κρίνει ότι έχει έρθει η στιγμή να τοποθετηθεί και να απαντήσει σε όσα ανακριβή και συκοφαντικά για τους εργαζόμενους έχουν λεχθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

1. - Κατ αρχήν πρέπει να σημειωθεί ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., λόγω συνταξιοδότησης του Γενικού Διευθυντή της και μέχρι να οριστεί νέος Γενικός Διευθυντής, έχει λάβει μια σειρά από αποφάσεις, μετά από εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Μεταξύ των αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας ήταν και η υπ αριθμ. 116/2023 απόφαση, με την οποία ουσιαστικά «τακτοποίησε» τα εκκρεμή ζητήματα που είχε με τους εργαζόμενους και με την οποία απόφαση αποφασίσθηκε : α) Η επιστροφή, όπως ορίζει ο νόμος των χρηματικών ποσών που έλαβαν οι εργαζόμενοι με την υπ αριθμ. 417/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, η οποία ανετράπη με την υπ αριθμ. 121/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, β) Ο τρόπος καταβολής στους εργαζόμενους των επιδικασθέντων με την υπ αριθμ. 216/2021 απόφαση του Μον. Πρωτ. Χαλκίδας που έχει καταστεί αμετάκλητη χρηματικών ποσών, και γ) Ο τρόπος καταβολής στους εργαζόμενους των απαιτήσεών τους για τις οποίες απαιτήσεις οι εργαζόμενοι άσκησαν τρεις (3) αγωγές που εκκρεμούσαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, έτσι ώστε να επέλθει συμψηφισμός των εκατέρωθεν απαιτήσεων.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η με αριθμό 216/2021 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με την οποία έγινε δεκτή η ασκηθείσα από τους εργαζόμενους έφεση εναντίον της υπ' αριθμ. 374/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, έχει καταστεί αμετάκλητη και ως εκ τούτου η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας υποχρεούται να καταβάλει στους εργαζόμενους τα επιδικασθέντα χρηματικά ποσά με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τη δήλη ημέρα κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό.

2. - Σε εκτέλεση της παραπάνω αποφάσεως και προκειμένου να καταβληθούν στους εργαζόμενους τα χρηματικά ποσά για τα οποία άσκησαν τις τρεις (3) αγωγές τους, την 26η Οκτωβρίου 2023 καταρτίστηκαν τρία (3) Πρακτικά συμβιβαστικής επίλυσης του άρθρου 214Α ΚΠολΔ, κατατέθηκαν από τους εξουσιοδοτημένους δικηγόρους των διαδίκων στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας για την επικύρωσή τους από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη Χαλκίδας και το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας, αφού έκρινε την νομιμότητα των τριών (3) πρακτικών, επικύρωσε τα πρακτικά με τις υπ' αριθμ. 11/2023,12/2023 και 13/2023 Πράξεις του.
Δηλαδή η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΕΠΡΑΞΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ : Έλαβε (ως όφειλε) απόφαση για επιστροφή από τους εργαζόμενους των χρημάτων που όφειλαν στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και την καταβολή στους εργαζόμενους των οφειλόμενων από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

3. - Ο πρώην Δήμαρχος κ. Παγώνης προσέφυγε στην επιτροπή του άρθρου 152 για να ακυρώσει την παραπάνω απόφαση, διότι δεν είχε εισηγηθεί το θέμα ο Γενικός Διευθυντής, αλλά η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ζήτησε την ακύρωση της απόφασης για τυπικούς λόγους, αδιαφορώντας για την ουσία, αφού δεν τον ενδιέφερε η ουσία, αλλά η με κάθε τρόπο ακύρωση της απόφασης για αντιπολιτευτικούς καθαρά λόγους.
Επί της προσφυγής του κ. Παγώνη εκδόθηκε η με αριθμό 5/2024 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152, με την οποία η με αριθμό 116/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ακυρώθηκε, επειδή δεν λήφθηκε με τη νόμιμη σύνθεση.

4. - Ο πρώην Δήμαρχος κ. Παγώνης θεωρεί ότι με την απόφασή της η ΔΕΥΑΧ προβαίνει σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι με την απόφαση επέρχεται συμψηφισμός των εκατέρωθεν απαιτήσεων. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζουν όλοι Δημότες και τα όσα έχουν λεχθεί και καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι προφανές ότι αποτελούν πολιτικές αντιπαραθέσεις κενού περιεχομένου, συκοφαντώντας μάλιστα τους εργαζόμενους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους επί 24ωρου βάσεως, οι οποίοι μάλιστα εργαζόμενοι ανήκουν σχεδόν στο σύνολό τους στα συνεργεία της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

5. - Τα παραπάνω αποτελούν και απάντηση και στην κα Παππά, επισημαίνοντας ότι : 

α) με την υπ' αριθμ. 116/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν έγινε συμβιβασμός, αλλά συμψηφισμός των εκατέρωθεν απαιτήσεων, 

β) η υπ' αριθμ. 116/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ακυρώθηκε από την επιτροπή του άρθρου 152, επειδή η απόφαση δεν λήφθηκε με τη νόμιμη σύνθεση, δηλαδή επειδή δεν είχε εισηγηθεί το θέμα ο Γενικός Διευθυντής, αλλά η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σίγουρα δεν ακυρώθηκε επειδή, όπως ισχυρίζεται η κα Παππά, αφορούσε δήθεν υπέρογκους μισθούς που παράνομα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, 

γ) οι αποφάσεις στις οποίες αναφέρεται η υπ' αριθμ. 116/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ εκδόθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια, τα δε πρακτικά συμβιβαστικής επίλυσης του άρθρου 214Α ΚΠολΔ, επικυρώθηκαν επίσης από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο ήλεγξε την νομιμότητά τους, δ) η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν υφίσταται καμία απολύτως ζημία, αφού με την απόφαση που έλαβε αφενός μεν εισπράπει όσα δικαιούται να εισπράξει, αφετέρου καταβάλει στους εργαζόμενους τα ποσά που δικαιούνται να λάβουν.
Καλούμε την κα. Παππά και κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ερώτηση, αναφορά ή δήλωση που μας αφορά, να έρχονται να ενημερώνονται και από εμάς, εφόσον έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και να γνωρίσουν από κοντά τις ανάγκες και τις δυσκολίες της δουλειάς μας.
Δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε να αποτελέσουμε «εργαλείο» οποιονδήποτε αντιπολιτευτικών τακτικών.
Επίσης δηλώνουμε ότι, η αλήθεια είναι αυτή που αναφέρουμε στην παρούσα ανακοίνωση μας, και για όσα τους τελευταίους μήνες ακούμε και διαβάζουμε τα οποία καμία σχέση με την πραγματικότητα έχουν, και τυγχάνουν ψευδή και συκοφαντικά για τους εργαζόμενους, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουEVIA XALKIDA PHOTOS

Pages